accueil Vous tes ici : Yoga-Kaivalya > Nous contacter

Nous contacterContacter l'cole :
Courriel : contact@yoga-kaivalya.com


Contacter Jacques DENISE :
Tlphone : 09.52.17.28.47 ou 06.66.40.02.40
Courriel : jacques.denise@yoga-kaivalya.com


Contacter Claude SEIGNOUR :
Tlphone : 09.52.17.28.47 ou 06.99.10.80.56
Courriel : claude.seignour@yoga-kaivalya.com